Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium Oostzaan

dinsdag 31 januari 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Oostzaan - Hofmanzaal

Voorzitter
M.D. Polak
Toelichting

De bijeenkomst van het presidium vindt plaats in de Hofmanzaal.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering in de Hofmanzaal.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  De heer Abbring vervangt de heer Baaten.

 4. 4

  Voorstel:
  Verslag vaststellen.

  Besluit

  De besluitenlijst wordt conform vastgesteld

 5. 5
  Terugblik bijeenkomsten
 6. 5.1

  Besluit

  Het presidium vindt de commissieavond goed verlopen. Er zijn geen bespreekpunten.

 7. 5.2

  Besluit

  De heer Abbring stelt het stellen van vragen aan insprekers aan de orde. Houden we ons daar wel aan de afspraken? Namelijk: alleen verduidelijkende vragen?
  He presidium vindt het in deze commissie-vergadering niet echt problematisch geweest en vindt het inspreken goed verlopen.
  De heer Abbring stelt de schorsing aan de orde. Waar was deze voor nodig? Onttrekt de schorsing zich niet onnodig aan de openbaarheid?
  Het presidium stelt dat het aan de fracties of individuele raadsleden is om een schorsing aan te vragen en wat zij daarover openbaar terug willen terug willen koppelen.

 8. 6

  Voorstel:
  Een extra commissieavond te houden op 9 februari.
  De burgemeester licht dit agendapunt toe.

  Besluit

  De commissie is akkoord met het houden van een extra commissie in beslotenheid op 9 februari.

 9. 7.A

  Geagendeerd op verzoek van raadslid Sarah van Brussel.
  GroenLinks wil graag de nieuwbouw van de Rietkraag op de agenda van het Presidium zetten. Ik zou graag tijdens een commissie alle ‘spelers’ aan tafel hebben: directeur school, OPSPOOR en de wethouder.

  Besluit

  Dit agendapunt wordt van de concept-agenda gehaald. Agendering vindt plaats in een volgende ronde.

 10. 7.B

  Geagendeerd op verzoek van raadslid Bart Baaten.

  Besluit

  Dit agendapunt wordt van de agenda gehaald.

 11. 8

  Voorgesteld besluit:
  1.    kennis te nemen van het ‘Onderzoek onderwijshuisvesting Oostzaan’.
  2.    de aanbeveling uit het onderzoeksrapport over te nemen en opdracht te geven aan het college om in 2023 een Integraal Huisvestingsplan (IHP) op te stellen.
  Onderzoeker de heer Yermo Wever en Mevrouw Linda Maasdijk, zijn aanwezig om het rapport toe te lichten.

  Besluit

  Het presidium is akkoord met agendering.

 12. 9

  Het betreft een presentatie over het jeugdstelsel van Oostzaan. Waarbij we van het lokale doorkijken naar het regionale (Zaanstreek-Waterand), het bovenregionale en landelijke ontwikkelingen. Het Zaanstreek-Waterland deel zal ook met aantal en euro’s laten zien.

  Besluit

  Het presidium is akkoord met agendering.

 13. 10

  Voorstel:
  Agenda's voor de commissieavonden van 9--2-2023 en 16-2-2023 vaststellen.

  Besluit

  Er worden twee commissieavonden gehouden.
  Een op 9 februari met drie commissies en een besloten deel. Op 16 februari volgt de commissieavond met de commissie sociaal domein en onderwijs.

 14. 11

  Voorstel:
  Vaststellen budgetten raad - griffie - rekenkamercommissie 2023.

  Besluit

  De heer Ruijter en de heer Baaten/Monen komen met een voorstel voor een begroting 2023 raad/griffie.

 15. 12

  Per 1 januari 2023 is de nieuwe verordening ingegaan. Afrekening dient voor 1 april plaats te vinden.

  Besluit

  De fractievoorzitters gaan na of de fracties de afrekening over 2022 voor 1-4-2023 kunnen indienen.
  De griffier komt met nadere informatie over de verordening die per 1-1-2023 is ingegaan.

 16. 13

  Voorstel:
  Training voor een nieuwe Gedragscode organiseren op 23 februari 2023 om 20.00 uur.

  Besluit

  Het presidium is akkoord met de training op 23 februari 2023.

 17. 14

  Voorstel:
  De data voor de vergaderingen van het Presidium vaststellen.

  Besluit

  Het presidium stelt de vergaderdata voor het jaar 2023 vast.

 18. 15

  Besluit

  Mevrouw van Duijnhoven meldt een artikel in Het Kompas over de oproep om actief te worden in de politiek. Aanmelden kan via de griffie (cursus politiek actief).
  De heer Aan vraagt over het "Warrne Huis" om meer informatie. Het college en een van de initiatiefnemers wordt gevraagd een toelichting te geven in april.
  De heer Aan vraagt naar de toekomst van Radio 9. Hij verzoekt om agendering.in de commissie.

 19. 16
  Sluiting