Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium Oostzaan

dinsdag 30 mei 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Oostzaan - Hofmanzaal

Voorzitter
M.D. Polak

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent om 20:03 uur de vergadering.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 5. 5

  Toelichting op de stand van zaken.

  Besluit

  Afgesproken wordt de bestuurlijke termijn planning 13 juni 2023 te agenderen en te behandelen. Het is zeer waarschijnlijk dat die er dan is. De colleges van Wormerland en Oostzaan gaan 31 mei gezamenlijk de planning vaststellen.

 6. 6

  Voorstel gemaild door griffier dd. 25-5-2023.

  Besluit

  Raadsvoorstel was niet besluitrijp in de raadscommissie.
  Het raadsvoorstel is er op verzoek van de raad. Het voorstel ligt in het presidium met de vraag of er technische en procedurele vragen zijn.
  De financiering moet anders. Het college komt in de Kadernota/Voorjaarsnota met een voorstel voor de financiering. Er is op korte termijn budget nodig in verband met het opstarten van de aanbesteding. De aanbesteding wordt uitbesteed en dat kost geld.
  Start aanbesteding is na vaststelling van de Kadernota/Voorjaarsnota.
  De financiering vindt plaats bij de gemeente Oostzaan (dat heeft te maken met de BTW-kwestie, Oostzaan kan BTW terugkrijgen, OVERgemeenten niet). Contractbeheer en de rol van de eigenaar van de apparatuur ligt bij OVERgemeenten.
  Het oproepen van ondersteuning tijdens vergaderingen is alleen aan de orde als dit echt nodig is. We gaan er vanuit dat deze beperkt nodig is. Er zijn er 25 geraamd. Er wordt nog naar de hoogte van de kosten van ondersteuning gekeken. Op basis van welk bedrag per jaar is de raming gemaakt? Waarom is het touchscreen nodig en waarom zijn er beeldschermen nodig, voldoet het huidige scherm met beamer niet? Wat is er nodig voor de raad en wat is er nodig voor andere gebruikers van de raadszaal?
  Bart Baaten en Aart Ruijter gaan in overleg met Dave Buch om naar functionaliteit te kijken met als doel dat het project soberdere wordt en goedkoper kan. Er komt geen raadsvoorstel, maar het benodigde budget wordt opgenomen in de Kadernota/Voorjaarsnota.

 7. 7
  Terugblik bijeenkomsten
 8. 7.A

  Besluit

  De vergadering was erg kort. Het presidium betreurt dit omdat de komende vergaderingen aardig vol lijken.

 9. 7.B

  Besluit

  De Rietkraag wordt in een commissie geagendeerd. Mogelijk in september.

 10. 8

  Voorstel is om deze vergadering bij uitloop voort te zetten op 19 juni of eerder te laten beginnen, bijvoorbeeld om 14.00 uur.
  Alternatief: zienswijze raadsvoorstellen direct in de raad behandelen met een schriftelijke ronde.
  Opm. griffier:
  Er zijn deze cyclus twee raadsvergaderingen voorzien. 22 juni (Regulier) en 29 juni (Kadernota 2024).

  Besluit

  We behandelen de volgende raadsvoorstellen niet in de commissie:

  Veiligheidsregio ZW
  Wet open overheid - persoon
  MRA Voortgangsnota
  OmgevingsDienst IJmond
  Vaarregistratie/leges
  GGD

  Deze raadsvoorstellen gaan direct naar de raad van 22 juni. Als desondanks de agenda alsnog te vol is, is er de uitloopcommissie op 15 juni 2023 (na onderdeel Bestuurlijke Toekomst Oostzaan.

  Raadsvoorstel onderwijshuisvesting naar september indien mogelijk.

  8 - 15 - 22 - 29 juni wordt:

  De raadsvergadering begint donderdag 8 juni om 19:30 uur.

  Aansluitend is er 8 juni de commissieavond voor de reguliere stukken, aanvang ca. 20.00 uur.

  Het presidium heeft enkele raadsvoorstellen 0 minuten behandeltijd gegeven. Het voorstel is deze raadsvoorstellen alleen in de raadsvergadering te behandelen.
  De raadsvoorstellen staan wel op de agenda, zodat u er technische schriftelijke vragen over kunt stellen. Die worden dan vóór 22 juni (raad) beantwoord door het college.
  Desondanks is de agenda van 8 jun vrij vol. De uitloop-commissieavond is 15 juni.

  De buitengewone commissieavond van 15 juni staat in het teken van het (initiatief-)voorstel/Rapport Bestuurlijke Toekomst Oostzaan. Aan het eind van de avond worden de eventueel overgebleven agendapunten van 8 juni behandeld.
  In de vergadering van 15 juni wordt de fracties gevraagd om een reactie op het Rapport Bestuurlijke Toekomst en om aan te geven hoe elke fractie de Participatie rond dit onderwerp voor zich ziet. Voorafgaande aan de discussie zal Martijn Baart van bureau Twijnstra Gudde een toelichting geven en is de voorzitter van de raadswerkgroep, Edwin Stokvis, aanwezig voor het beantwoorden van vragen.
  Het college is gevraagd om een (schriftelijke) reactie op het initiatiefvoorstel.

  De raadsvergaderingen zijn 22 juni en 29 juni.

 11. 9.A

  Voorgesteld wordt om de commissieavond van 15 juni geheel in het teken van het Rapport bestuurlijke toekomst Oostzaan te laten staan.
  Aanvang 19:30 uur
  Met een externe moderator.
  Voor ligt het initiatiefvoorstel van de werkgroep bestuurlijke toekomst Oostzaan. (bijlage)

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

 12. 9.B

  De werkgroep Bestuurlijke Toekomst stelt voor om de gehele commissieavond van 15 juni te reserveren voor een buitengewone commissie.
  Bijgaand is een offerte van de Moderator toegevoegd.

  Voorstel:
  Instemmen met de offerte. (per email verzonden door griffier dd 30-5-2023)

  Besluit

  Het presidium stemt in met de offerte en het aanstellen van een moderator voor 15 juni 2023.

 13. 10

  Vanwege het aftreden van mevrouw van Duijnhoven als raadslid zijn er vacatures ontstaan bij:
  MRA-raadstafel
  Werkgroep WL-OZ
  Bespreken hoe deze vacatures worden ingevuld.

  Besluit

  De kandidaten worden aan de griffier gemeld.

 14. 11

  Besluit

  Huisvesting en opvang Oekraïners: er komt een RB in juli. Alle planvorming is gereed. Toestemming van de provincie moet nog worden ontvangen.

 15. 12
  Sluiting