Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium Oostzaan

dinsdag 4 april 2023

20:30 - 21:00
Locatie

Oostzaan - Hofmanzaal

Voorzitter
M.D. Polak
Toelichting

Het presidium vindt plaats een kwartier na-afloop van de informatieavond over de 21 tijdelijke woningen aan de Twiskeweg.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De plv voorzitter van het presidium opent om 20:45 uur de vergadering
  De burgemeester is vanaf punt 6 aanwezig.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 5. 5
  Terugblik bijeenkomsten
 6. 5.A

  Besluit

  De vraag is of het gebruikelijk is dat een wethouder meedoet aan een samenkomst in de schorsing. Mevrouw Visser stelt dit aan de orde. Het is aan degenen die een schorsing houden om te bepalen met wie zij overleg willen voeren.
  Mevrouw van Duijnhoven geeft aan de woordenwisseling in de raad, en de bewoordingen van wethouder Taams in haar richting, niet op prijs heeft gesteld. Zij gaat ervan uit dat er nog een vervolg komt op dit incident

 7. 5.B

  Besluit

  De presentatie "Vaaroverlast" was niet heel goed te volgen. Kwam ook door de leesbaarheid van de Powerpoint. Verder werd er veel informatie gegeven die al bekend was.

 8. 5.C

  Besluit

  De vragenronde over De Rietkraag was niet geheel duidelijk. Wat was de doelstelling?
  De bedoeling was het agendapunt voor de volgende commissieavond voor te bereiden. Daar is nu meer duidelijkheid over. Het college gaat een toelichting geven.

 9. 6

  Advies

  1. Het RV 23/21 Nieuwe Rekenkamer Oostzaan vast te stellen.
  2. Het functieprofiel lid Rekenkamer Oostzaan vast te stellen.
  3. Aan de raad voor te stellen om:
   1. In te stemmen met de oprichting van een Rekenkamer met drie leden per 1 juni 2023.
   2. De verordening Rekenkamercommissie gemeente Oostzaan 2015 (4e wijziging) in te trekken.
   3. In te stemmen met de benoeming van de huidige externe leden van de Rekenkamercommissie als nieuwe leden van de Rekenkamer voor een periode van zes jaar.
   4. De verordening Rekenkamer Oostzaan 2023 vast te stellen.

  Besluit

  De verordening wordt aangevuld met de sollicitatieprocedure. Het presidium wenst de zeggenschap over de sollicitatiecommissie te behouden en wil dit in de verordening opgenomen hebben.
  (Actie: griffier)
  Er wordt gekeken naar wie de indiener is. Het presidium of het college?

 10. 7

  Voorstel: de agenda voor de commissieavond vaststellen. (versie 4-4-2023 16:45 uur)

  Besluiten

  Het RV FG moet naar de juiste commissie.
  (Actie: griffier)

  Presentatie Warme Huis wordt aan de agenda toegevoegd.
  De commissie Sociaal Domein wordt als eerste geagendeerd.
  Na de vier commissies volgt een besloten deel over een RB. (Aansluitende op de commissie Algemene Zaken)

 11. 7.A

  Daarnaast ter volledigheid;
  Er lopen nu twee dossiers via iBabs op dit onderwerp:
  1.    Dossier 1 – aanwijzing lokale publieke media-instelling (staat gepland op commissieavond 20-04)
  2.    Dossier 2 – beantwoording schriftelijke vragen PvdA (staat gepland op staf 3 april, en dan vervolgens met de insteek van B&W op 11 april en dan 11/12 april naar de raad).

  Besluit

  Als apart agendapunt wordt dit verzoek geagendeerd. Maximaal 10 minuten voor de gastspreker.

 12. 7.B

  Besluit

  De Rietkraag wordt geagendeerd. Zoals door de wethouder toegezegd volgt er een toelichting op de stand van zaken.

 13. 7.C

  RV volgt 4 april

  Besluit

  Het voorstel wordt geagendeerd.

 14. 8.A

  Besluit

  Er is vooralsnog geen behoefte aan het heropenen van de beraadslagingen. Er volgen allen stemmingen.

 15. 8.B

  Besluit

  De interpellatie vindt plaats gelijk aan het begin van de raadsagenda.


  Het RB wordt geagendeerd voor de commissie in een besloten deel.
  Het raadsvoorstel gaat van de agenda van de raad. Bekrachtigen van de geheimhouding is niet meer noodzakelijk vanwege de wetswijziging per 1 april 2023.

 16. 9

  Besluiten

  De bijeenkomst over de 21 woonunits is goed verlopen.

  De voorzitter vraagt of het presidium nog eens wil overwegen om een gemeenschappelijke avond over de bedrijfsvoering met Wormerland te laten organiseren. Dat doet het presidium niet.
  Het presidium wil de avond over de bedrijfsvoering voor Oostzaan apart georganiseerd zien. In de raadscommissie van mei. In een openbare vergadering. Eventuele zaken die als vertrouwelijk moeten worden meegedeeld kunnen in de besloten commissievergadering plaatsvinden

 17. 10

  Besluit

  De voorzitter sluit om 22.05 de vergadering.