Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium Oostzaan

dinsdag 3 oktober 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Oostzaan - Fractiekamer

Voorzitter
M.D. Polak

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent om 20:05 de vergadering.
  Mevrouw Boshoven vervangt mevrouw Visser.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  Door de VVD wordt het raadsvoorstel fractievergoedingen ter discussie gesteld. Zijn alle opgevoerde posten wel conform de verordening? Elke fractie toetst de uitgaven van 2022 aan de verordening. En meldt uiterlijk woensdag de uitslag van deze toets. Indien er aanpassingen noodzakelijk zijn zal de voorzitter bij het begin van de raadsvergadering voorstellen het agendapunt van de agenda van de raadsvergadering te halen.

 4. 3.A

  Mevrouw van Brussel en de heer Monen doen verslag vanuit de sollicitatiecommissie.

  Besluit

  De kandidaat voor de Rekenkamer heeft zich teruggetrokken. Het raadsvoorstel wordt van de agenda van de raadsvergadering gehaald. Er komt een nieuwe voordracht die zal worden geagendeerd voor de commissie van 19 oktober 2023.

 5. 4

  Besluit

  De heer Aan heeft een opmerking over het aanleveren van de teksten voor de begrotingskrant. Die zou later moeten kunnen.
  De griffier komt met een voorstel voor nieuwe data,
  Inhoudelijk over het verlag:
  5e laatste zin klopt niet. Besluit na overweging. Wordt aangepast.
  Naar aanleiding van:
  Punt 8 bij besluit: de VVD zal nog een reactie geven.
  De VVD is het er mee eens en stemt ook in het de notitie besluitvorming bestuurlijke toekomst oostzaan.

 6. 5
  Terugblik bijeenkomsten
 7. 5.A

  Bespreken van o.a. de volgende aandachtspunten:
  - werken met één commissie i.p.v. vier commissies op een avond
  - nieuwe indeling agenda (belangrijke onderwerpen bovenaan)
  - indienen technische vragen en mondelinge beantwoording ter vergadering of schriftelijk (niet en/of)
  - voeren van het debat
  - insprekers - twee categorieën, over onderwerpen op de agenda of over een agendapunt
  - hamerstukken (zijn altijd voorlopig een hamerstuk) voor op de raadsagenda
  - presentaties (apart agendapunt op deze agenda)  Vervolg commissie van 19 oktober: voorstel door te gaan met het experiment.

  Besluit

  De nieuwe werkwijze wordt voortgezet.
  Agendapunt bestuurlijke toekomst gaat van de commissie agenda. Dit onderwerp wordt na-afloop van de commissie behandeld/gepresenteerd.

 8. 6.A

  Voorstel: vaststellen

  Besluit

  Het presidium stelt de agenda conform vast.
  De heer Ruijter vraagt of Ducktopia op de agenda komt? Zodat de raad een toelichting kan krijgen. De burgemeester meldt dat het college met een Persbericht komt.
  De heer Baaten vraagt de communicatie voortaan sneller te laten verlopen.

 9. 6.A.1

 10. 6.B

 11. 6.C

  Besluit

  Dit onderwerp wordt na-afloop van de commissie van 19 oktober behandeld.

 12. 7

  Het presidium heeft aangegeven de vergaderingen van het presidium korter op de commissieavond te willen plannen. Dat is  aangepast in bijgaand schema


  Voorstel: het vergaderschema 2024 voor de raad van Oostzaan en de commissies vaststellen.

  Besluit

  Het presidium stelt het vergaderschema vast.
  De raad van 10 oktober wordt de raad van 3 oktober 2024.

 13. 8

  Voorstel: bespreking, op verzoek van de heer Baaten

  Besluit

  De heer Baaten vindt de brief die door enkele fracties aan GS/PS is gestuurd een verkeerd middel en een dolksteek in de rug van de burgemeester. Hij vindt het niet kunnen dat de fracties de brief hebben gestuurd. De heer Ruijter licht de bedoeling van de brief nader toe. De heer Monen geeft aan ook moeite te hebben met de besluitvorming zoals die in Oostzaan over dit onderwerp heeft plaatsgevonden. Vandaar ook deze brief. Mevrouw van Brussel geeft aan dat de brief ook een reactie was op vragen van Statenleden over het standpunt van de diverse fracties.


  De heer Baaten komt mogelijk nog terug op de gang van zaken.

 14. 9

  Voorstel: bespreken.

  Besluit

  De LTA wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 5 oktober 2023.


  De heer Ruijter meldt dat voor het laatste kwartaal van 2024 nog  niet alle raadsvoorstellen zijn toegekend aan een raadsvergadering en voorziet een te drukke agenda in november en december.  Het college komt volgende maand met een geactualisserde versi van de LTA

 15. 10

  Besluit

  De fracties zullen beurtelings de regionale raadsbijeenkomsten bezoeken. Uitwisseling over welke fractie zal gaan, vindt plaats via de whatsapp.

 16. 11

  Voorstel:
  Een heidag voor de raadsleden te organiseren met accent op voeren debat in de raad en participatie en communicatie.

  Besluit

  De heidag vindt in januari 2024 plaats. Op een vrijdag of zaterdag.
  De heidag is alleen voor raadsleden.
  Inhoud. Terugkijken, debattraining. Participatie.

 17. 12

  Besluit

  Dezelfde opzet als vorige jaar wordt gekozen.
  De griffier maakt een datumschema.

 18. 13

  Afspraken hamerstukken.

  Besluit

  De hamerstukken zijn inderdaad nog steeds hamerstukken. De burgemeester zal alle voorstellen aan het begin van de agenda langslopen.
  Volgende keer wordt deze werkwijze geevalueerd in het presidium

 19. 14

  Besluit

  De heer Baaten is benaderd over de inwonersavond. Op 7 november.
  De avond is voor nieuwe inwoners. Als de burgemeester verhinderd is wordt hij vervangen door de plv voorzitters van de raad. Daarom is de heer Monen benaderd, toen bleek dat de heer Baaten verhinderd was.

 20. 15
  Sluiting