Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium Oostzaan

dinsdag 7 maart 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Oostzaan - Fractiekamer

Voorzitter
M.D. Polak

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering.


  Mevrouw van Duijnhoven is iets later.
  De heer Monen en de heer Baaten zijn afgemeld.
  De heer Abbring vervangt de heer Baaten.
  Mevrouw van der Pol is aanwezig omdat de heer Monen afwezig is.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

 4. 4

  Besluit

  De beslujitenlijst wordt conform vastgesteld.

 5. 5.A

  Het presidium heeft gevraag naar een voorstel om de apparatuur (voor uitzending en audio en video) in de raadszaal te vervangen. De directeur OVERgemeenten licht de stand van zaken nader toe.

  Besluit

  Er wordt een (aangepast) raadsvoorstel (vanuit het college) aan de raad voorgelegd. Met name voor het onderdeel ondersteuning ter plaatsen bij de raads- en commissievergaderingen wordt teruggekeerd naar de tekentafel.
  Actie: burgemeester
  Ingeschat wordt dat de aanbesteding en de levering minimaal nog een jaar gaat duren.
  OVERgemeenten voert het project voor zowel Wormerland als Oostzaan uit.

 6. 5.B

  Besluit

  Het presidium wil graag de regel uit het Reglement van Orde dat het college de raad meldt dat de 30 dagen termijn wordt overschreden strakker uitgevoerd zien.


  De heer Ruijter vraagt specifiek naar zijn vraag over de Dromerstraat. Hij zal in de raadsvergadering aan de portefeuillehouder vragen waarom deze simpele vraag pas na twee maanden kan worden beantwoord. De griffier vraagt na.
  Actie: griffier

 7. 6
  Terugblik bijeenkomsten
 8. 6.A

  Besluit

  Het presidium vond dit een goede vergadering.


  De heer Aan merkt op dat bij het raadsvoorstel "in- of aanbesteding huishoudelijk afval" sprake was van het staken van de stemmen. Daarmee had het raadsvoorstel geagendeerd moeten worden voor een volgende commissievergadering. De raad heeft in meerderheid echter toch besloten het raadsvoorstel te agenderen en erover te besluiten.

 9. 6.B

  Drie commissies

  Besluit

  Mevrouw van de Pol vraagt aan het college de beantwoording korter en bondiger te doen. Soms kan het antwoord een simpel "ja" of "nee"zijn. Nu wordt de spreektijd van raadsleden vaak beperkt door de (te) uitgebreide antwoorden van het college.

 10. 6.C

  Sociaal Domein

  Besluit

  Het presidium vindt dat de commissieavond goed verlopen is.

 11. 6.D

  Besluit

  Het was te betreuren dat er slechts 7 raadsleden aanwezig waren.


  De training was inhoudelijk waardevol. Een jaarlijkse herhaling wordt op prijs gesteld.

 12. 7

  Voorstel: bijgaand agenda vaststellen (2 commissies)

  Besluit

  Er vindt een extra commissieavond plaats op 30 maart.
  Dus op 23 en 30 maart vindt er een commissie plaats.
  23 maart Algemene Zaken en Financiën
  30 maart Leefomgeving en Sociaal Domein
  Actie: griffier


  Aan de agenda van 30 maart wordt de presentatie van de directeur van de GGD toegevoegd.
  Voor de presentatie vaaroverlast, te houden op 23 maart,wordt 60 minuten uitgetrokken.

 13. 8

  Voorstel:
  Bijgaand initiatiefvoorstel agenderen voor de raadsvergadering van 9 maart 2023.

  Besluit

  Het initiatiefvoorstel wordt geagendeerd.
  Actie: griffier
  De voorzitter licht het agendapunt toe en de voorzitter van de werkgroep krijgt dan het woord.
  Het is een initiatiefvoorstel waarbij er beperkt van de normale procedure wordt afgeweken, dit in verband met de tijdsdruk.

 14. 9

  Voorgesteld besluit:
  Een krediet van €2,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de aankoop en aanpassing van de woonunits, de extra transport en opslagkosten en de reeds gemaakte en nog te maken aanloop- en onderzoekskosten.

  Besluit

  Het presidium gaat akkoord met agendering van het raadsvoorstel in de raadsvergadering van 9 maart..


  De burgemeester gaat na of de raad op korte termijn meer informatie over dit project kan ontvangen.
  Actie: burgemeester

 15. 10

  Besluit

  De presentatie vindt plaats in de commissie van 30 maart. Er vindt geen gezamenlijke bijeenkomst met Wormerland plaats. De directeur van de GGD wordt uitgenodigd om de presentatie in de commissie Sociaal Domein te houden.
  Actie: griffier

 16. 11

  Besluit

  Het gesprek wordt in april gehouden.

 17. 12

  Voorstel:
  Instemmen met bijgaande businesscase en de structurele kosten verwerken in de begroting raad/griffie 2023.

  Besluit

  Voor live-uitzending is het niet noodzakelijk om te ondertitelen Daarom ziet het presidium er voorlopig vanaf.
  We nemen het ondertitelen mee in de aanbesteding.

 18. 13

  Voorstel:
  Instemmen met bijgaande offerte en Politiek Actief samen met de gemeente Wormerland organiseren in september/oktober.

  Besluit

  Het presidium stemt in met het organiseren van de cursus politiek actief. Sowieso met Wormerland, indien mogelijk ook met andere gemeenten.
  Actie: griffier

 19. 14

  Voorstel:
  Te kiezen voor een schriftelijke ronde bij de behandeling van de jaarrekening 2022 of te kiezen voor een tafeltjesavond met ambtenaren om vragen te beantwoorden.

  Besluit

  Het presidium kiest voor een tafeltjes avond bij de behandeling van de jaarrekening 2022. En zal dit experiment evalueren ten behoeve van de begroting 2024.


  De avond wordt afgesloten met korte terugkoppelingen van ambtenaren of raadsleden, waarbij wetenswaardigheden die voor iedereen van belang zouden kunnen zijn worden gedeeld.

 20. 15

  Voorstel voor een begroting 2023 van de heer Monen en de heer Ruijter.

  Besluit

  De fractievoorzitters Baaten, Monen en Ruijter maken een initiatiefvoorstel voor de uitzetting van 32.700 euro.

 21. 16

  De burgemeester licht dit agendapunt nader toe.

  Besluit

  Er wordt een initiatiefvoorstel opgesteld om vast te leggen dat als giro 555 wordt opengesteld er een donatie van Oostzaan beschikbaar wordt gesteld.
  Actie: griffier

 22. 17

  Besluit

  De twee moties van het CDA c.s. over de WGR worden opnieuw opgevoerd voor de raadsvergadering van 9 maart.
  Actie: griffier

 23. 18

  Besluit

  De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering.