Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium Oostzaan

dinsdag 5 september 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Oostzaan - Hofmanzaal

Voorzitter
M.D. Polak
Toelichting

De vergadering vindt plaats in de Hofmanzaal.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
  De heer Baaten wordt vervangen door de heer Abbring,
  Aanwezig is de gemeentesecretaris, Dick van Huizen in verband met de agendapunten rond de bestuurlijke toekomst en de LTA.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

 4. 4

  Besluit

  Het verslag wordt conform vastgesteld.

 5. 5
  Terugblik bijeenkomsten
 6. 5.a

  Hoe beviel werken met een moderator?

  Besluit

  De moderator beviel goed.
  De heer Aan geeft aan dat er wel op een evenredige spreektijd moet worden gelet en mogelijk iedereen een statement kan gegeven.
  Het werken met een moderator is voor herhaling vatbaar,

 7. 5.b

  Besluit

  De vergadering is goed verlopen. Er zijn geen opmerkingen.

 8. 5.c

  Besluit

  De vergadering is goed verlopen. Er zijn geen opmerkingen.

 9. 5.d

  Besluit

  De vergadering is goed verlopen. Er zijn geen opmerkingen.

 10. 5.e

  Voorstel:
  Ook voor de jaarrekening 2023, voor het stellen van technische vragen, een vergelijkbare avond te organiseren.

  Besluit

  De tafeltjesavond Jaarrekening en kadernota verliep goed. Niet elke fractie had vragen en participeerde. De burgemeester betreurt dat. Wel is de tafeltjesavond voor herhaling vatbaar.
  Nadeel is dat er weliswaar vragen kunnen worden gesteld, maar dat de antwoorden niet iedereen bereiken.
  De burgemeester geeft aan het jammer te vinden dat niet alle fracties aanwezig waren, ondanks het unanieme besluit van het presidium om de tafeltjesavond te organiseren.
  De tafeltjesavond zou ook voor moties en amendementen en ook voor de begroting gebruikt kunnen worden.  Het presidium besluit bij de begrotingsbehandeling ook een tafeltjesavond te houden, naast een commissie en een raadsvergadering. De VVD geeft aan schriftelijke vragen te willen stellen. ook al is er een tafeltjesavond rond begin oktober. Dit vanwege het recht van de raad om vragen te mogen stellen.

 11. 5.f

  Besluit

  De afsluiting van het politiek seizoen is goed bevallen. En wordt voortgezet in juli 2024, de fracties van de PvdA en GroenLinks gaan het organiseren.

 12. 6.A

  Voorgesteld besluit:
  1. kennis te nemen van het onderzoek subsidiebeleid.
  2. de verbeterpunten uit het onderzoeksrapport over te nemen en opdracht te geven aan het college om;
    a. de informatie op de website m.b.t. subsidies te verbeteren;
    b. een werkbeschrijvingen op te stellen voor de ambtelijke organisatie m.b.t. het verstrekken van subsidies;
    c. het subsidieregister openbaar te maken.
  3. het college te verzoeken om de raad jaarlijks op hoofdlijnen te informeren over de door de gesubsidieerde instellingen behaalde maatschappelijke activiteiten, voorzieningen en initiatieven, zoals vastgelegd in het bedoelde uitvoeringsprogramma - in relatie tot de verstrekte subsidies.


  De Rekenkamer Oostzaan geeft een toelichting op het Rapport Subsidiebeleid Oostzaan.
  Aanwezig zijn: de twee leden van de Rekenkamer Oostzaan: mevrouw Linda Maasdijk en de heer Yermo Wever, Zij geven een toelichting.

  Besluit

  Het presidium stelt het RV vast.

 13. 6.B

  Voorgesteld besluit:
  1. Mevrouw Linda Maasdijk per 1 juni 2023 te benoemen tot voorzitter  van de rekenkamer Oostzaan;
  2. De heer Rick Anderson per 1 oktober 2023 voor een periode van zes jaar te benoemen tot lid van de rekenkamer Oostzaan.

  Besluit

  Het presidium stelt het RV vast.

 14. 6.C

  Het betreft een presentatie over het jeugdstelsel van Oostzaan. Waarbij we van het lokale doorkijken naar het regionale (Zaanstreek-Waterand), het bovenregionale en landelijke ontwikkelingen. Het Zaanstreek-Waterland deel zal ook het aantal jongeren en de financien laten zien.

  Besluit

  De presentatie is maximaal een kwartier.

 15. 6.D
  Verzoek presentatie VTH
 16. 7

  Voorstel van de werkgroep werkwijze raad:
  Verschillende voorstellen:
  1 De vier commissies worden samengevoegd. Er is dus nog maar één commissieagenda en er is per avond één voorzitter. Debatonderwerpen staan aan het begin van de agenda, Daar is meer tijd voor in de agenda.
  2 Zonder maximale behandeltijd per agendapunt/zonder spreektijd per fractie.
  3 De voorzitter zal bij raadsvoorstellen vragen aan de commissie of het RV in de raad een hamerstuk kan zijn.
  4 Insprekers mogen bij onderwerpen die op de agenda staan, in tweede instantie reageren.

  Besluiten

  Het presidium stemt in met de voorstellen van de werkgroep werkwijze raad,

  Presentaties maximaal een half uur.
  De raadsvoorstellen Omgevingswet elk 20 minuten.

 17. 7.A

 18. 7.B

 19. 7.C

 20. 7.D

 21. 8

  Voorstel: bespreken en vaststellen

  Besluit

  Het presidium kiest voor een besluitvormingstraject in twee stappen. De eerste stap behelst de vraag of de gemeente Oostzaan zelfstandig kan blijven of niet,.
  Het college zal wel een raadsvoorstel leveren, maar vraagt de raad een keuze te maken. Daarmee stemt het presidium in. De VVD zal nog een reactie geven.


  Het Memo en de bijleg gaat naar de raad. (Actie: Griffier)

 22. 9

  Er zijn vacatures i.v.m. het vertrek van mevrouw van Duijnhoven


  - MRA raadtafel
  - Plv voorzitter van de raad
  - Werkgroep WL-OZ

  Besluit

  MRA raadtafel wordt Sarah van Brussel
  Vice voorzitter raad wordt Rob Monen


  Werkgroep WL OZ blijft een vacature tot duidelijk is waarvoor de werkgroep bedoeld is.

 23. 10

  Besluit

  Het presidium gaat dit voorstel niet behandelen in de raad. Maar wacht voorstellen van het college af.

 24. 11

 25. 12

  De burgemeester geeft een toelichting.

  Besluit

  Er is geen LTA omdat de personele bezetting bij OVERgemeenten onvoldoende is om de raadsvoorstellen die op het concept staan aan te leveren of te te realiseren.
  Volgend presdium volgt er een voldragen LTA.

 26. 14

  Voor de behandeling van de begroting stelt de griffie, na overleg met de afdeling financiën, de volgende planning voor:


  di 26 sept behandeling van de begroting in het college (tweede ronde)
  do 28 sept begroting naar de raadsleden/fractieassistenten
  do 05 okt om uiterlijk 10.00 uur indienen van de schriftelijke vragen
  di 17 okt antwoorden op schriftelijke vragen van het college
  do 19 okt om 19:30 uur commissiebehandeling begroting
  wo 1 nov om uiterlijk 10.00 uur, teksten begrotingskrant door elke fractie, gelijk aan vorig jaar
  ma 13 nov om 17.00 uur de begrotingsbehandeling, met diner
  di 14 nov reserve - raad begrotingsbehandeling


  Voorstel: bovenstaand schema vaststellen

  Besluit

  Het presidium stelt het schema vast.
  De begrotingskrant wordt vanaf 1 november opgemaakt.

 27. 15

  Voorstel: bespreking, op verzoek van de heer Baaten

  Besluit

  Agendapunt is niet behandeld.

 28. 16

  De burgemeester geeft een toelichting.

 29. 17

  Voorstel:
  Bijgaand vergaderschema 2024 vaststellen.

  Besluit

  De griffier bekijkt of het presidium een week kan worden opgeschoven. Het vergaderschema komt terug voor vaststelling in het presidium.

 30. 18

  Besluiten

  De burgemeester brengt het verzoek van Landsmeer in om als raden te overleggen over de bestuurlijke toekomst.

  De heer Monen wil graag het natuuronderzoek Camping beschikbaar krijgen. De burgemeester zegt toe dit te leveren.

 31. 19

  Besluit

  De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering,