Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium Oostzaan

dinsdag 10 januari 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Via MS Teams

Voorzitter
M.D. Polak
Toelichting

De vergadering vindt plaats via MS Teams.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur via MS Teams.
  Mevrouw Gunzel vervangt de heer Aan..

 2. 2

  Besluit

  Aan de agenda wordt op verzoek van de heer Ruijter toegevoegd:
  Budget 2023 raad en griffie. (bij de rondvraag, agendapunt 12).

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 5. 5
  Terugblik bijeenkomsten
 6. 5.A.1

  - Inspreken en ontbreken reactiemogelijkheid college.

  Besluit

  Besproken wordt de wijze van inspreken, dit naar aanleiding van de commissieavond van 1 december.
  De insprekers wordt voortaan duidelijk(-er) gemaakt dat ze bij de commissie inspreken en niet aan het college vragen kunnen stellen of met het college in discussie kunnen gaan.
  De verordening van de commissies wordt op het punt van inspreken niet aangepast.

 7. 5.A.2

  Voorstel:
  Kennis nemen van de afspraken voorzitters commissies.

  Besluit

  Van de afspraken van de commissievoorzitters wordt kennisgenomen en de afspraken worden met de fracties gedeeld.

 8. 5.B

  - Moties vreemd en actualiteit moties vreemd

  Besluit

  De raadsvergadering van 15 december was een goede vergadering,.De burgemeester adviseert om met de moties vreemd terughoudend om te gaan. Moties kunnen ook bij de behandeling van de begroting of de kadernota aan de orde komen.Onderwerpen kunnen ook voor de commissie worden geagendeerd.

 9. 6.A

  Voorstel:
  Agenda's commissieavond 19-1-2023 vaststellen.

  Besluiten

  De commissieavond over het normenkader vindt plaats op 19 januari.
  De commissieaviond over afval vindt plaats op 26 januari.

  Er zijn deze cyclus twee commissieavonden. Met elke twee commissies.


  Er wordt op donderdag 19 januari én donderdag 26 januari vergaderd.


  De raadsvoorstellen:
  -    Koers sociaal domein 2023-2026;
  -    Meerjarenonderhoudsplanning 2023-2032;
  -    Masterplan begraafplaats Oostzaan;
  -    Voortzetting Buitenhuis 2023;
  worden naar de cyclus van februari doorgeschoven.


  Het RB Noorderschool wordt ook naar de cyclus van februari doorgeschoven.


  Het initiatiefvoorstel 16- en 17-jarigen als fractieassistenten wordt direct geagendeerd voor de raadsvergadering van 2 februari.

 10. 6.A.4

  Voorgesteld besluit:
  1. Het college de bevoegdheid te geven om namens onze gemeente in te stemmen met voortzetting van het Buitenhuis.
  2. De kosten van Het Buitenhuis te dekken uit de opheffing van het mantelzorgcompliment.

 11. 6.A.7

  Het initiatiefvoorstel is aan het college aangeboden voor een zienswijze.

 12. 6.B

  Voorstel:
  Een extra commissieavond op 26-1-2023 houden.
  Agenda's commissieavond 26-1-2023 vaststellen.

 13. 6.C

  Besluit

  Het presidium wil zoveel mogelijk extra avonden voor presentaties en bijeenkomsten bij verbonden partijen voorkomen. Presentaties moeten zoveel mogelijk plaatsvinden in Oostzaan tijdens de commissieavonden. Dus geen gezamenlijke bijeenkomsten van gemeenteraden gezamenlijk, maar specifiek voor Oostzaan

 14. 7

  Voorstel:
  Het communicatieplan 2023 bespreken en vaststellen.

  Besluit

  Het communicatieplan wordt vastgesteld. De filmpjes voor de fracties hebben geen prioriteit. De inloopbijeenkomsten hebben in het verleden weinig opgeleverd, maar met extra publiciteit wordt een nieuwe poging gewaagd. Over een jaar vindt een evaluatie plaats.

 15. 8

  Voorstel:
  Het jaarverslag bespreken en vaststellen.

  Besluiten

  Besloten wordt dat er over een eventuele Heidag 2023 nadere besluitvorming plaatsvindt. De burgemeester en de griffier komen met een voorstel.

  Het jaarverslag van de griffie 2022 wordt vastgesteld.
  Een jaarlijks verslag wordt op prijs gesteld.

 16. 9

  Planning bespreken

  Besluit

  De huurdersvereniging wordt uitgenodigd voor een commissieavond.

 17. 11

  Voorstel:
  De fractiebudgetten op basis van de verordening vaststellen voor het kalenderjaar 2023.

  Besluit

  Het presidium stelt de fractiebudgetten voor 2023 vast.

 18. 12

  Besluiten

  De burgemeester zal, op verzoek van de heer Monen, bij de portefuillehouder navraag doen over de Camping in het Twiske.
  Het gaat om het door de gemeenteraad gefinancierde natuuronderzoek met betrekking tot een eventuele camping in het Twiske. Onderzoek is klaar, maar wanneer wordt dit geagendeerd voor de gemeenteraad? (toezegging portefeuillehouder).

  De raadsleden willen in 2023 budget beschikbaar stellen voor kerstpakketten voor raadsleden en fractieassistenten.
  Het budget 2023 voor raad en griffie wordt voorgelegd aan het presidium.

  Op verzoek van de heer Baaten worden de data van de vergaderingen van het presidium toegevoegd aan het vergaderschema.

 19. 13
  Sluiting