Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium Oostzaan

dinsdag 14 november 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Oostzaan - Fractiekamer

Voorzitter
M.D. Polak

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

 4. 4

  Besluit

  N.a.v.


  CDA heeft de definitieve fractie-afdracht over 2024 ingediend.


  Opmerking over presentaties komt te vervallen.
  Presentaties duren een half uur. Dit is een richtlijn.

 5. 5.A

  Commissie 9 november 2023


  Evaluatie commissie nieuwe stijl. (hamerstukken, geen spreektijden, geen technische vragen)
  Nieuwe rol voorzitters van de commissie. Is een training op zijn plaats?

  Besluit

  De inspreker gaf aan zich er niet bewust van te zijn geweest dat zijn naam in de krant verscheen, n.a.v. het insturen van zijn inspraakreactie.


  De inspreker die tekst inlevert, wordt voortaan gevraagd of deze openbaar kan worden en er wordt verteld dat de tekst dan eventueel ook in de krant kan terecht kan komen.


  De reactie naar de inspreker vanuit elke fractie moet kort en bondig zijn. We houden de gang van zaken rond het inspreken zoals we hebben afgesproken.

 6. 5.B

  Besluit

  De heer Ruijter geeft aan dat het orde voorstel over de eindtijd geen goede zet was. De tijd van 23.00 uur staat in het RvO.


  De heer Ruijter geeft aan dat het college heeft ingesproken bij de provincie Noord-Holland en daarbij heeft aangegeven dat de stemmen  ij de motie staakten, maar dat het ontbrekende raadslid voor de motie zou hebben gestemd. Dat had niet gemogen.


  De heer Baaten wil voortaan graag worden meegenomen bij de voorbereiding van de moties en amendementen van GL ON en D66.

 7. 6

  De griffie heeft geen LTA ontvangen, zoals wel aangekondigd in bijgaande RB (laatste alinea).

  Besluit

  Er is geen LTA. Het college vond de LTA, zoals aan het college aangeboden weer van onvoldoende kwaliteit. De inzet is de LTA in januari aan de raad beschikbaar te stellen.

 8. 7

  Voorstel: agenda vaststellen.

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld.


  Elke fractie zal een voorlopig standpunt presenteren en reflecteren op de beschikbare informatie. En daarna vindt het debat tussen de raadsfracties plaats.

 9. 8

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

 10. 8.a

  De A7 wordt lange tijd afgesloten. RWS wil graag toelichten wat dit betekent voor het onderliggend wegennet.
  Voorstel: commissie van 7 december,

  Besluit

  Het presidium is akkoord met het houden van een presentatie van Rijkswaterstaat over de werkzaamheden op de A7. De presentatie wordt gehouden in de commissie 7 december 2023.

 11. 8.c

  Voorgesteld besluit;

  1. het bestemmingsplan ‘’Zuideinde 171’’, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand:NL.IMRO.0431.BP8930630000-0301 vast te stellen en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  2. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
 12. 9

  De burgemeester licht dit agendapunt toe.

  Besluit

  De burgemeester licht toe dat voorafgaande aan de raadsvergadering van 14 december 2023 er van zijn kan t informatie zal worden gegeven in de vorm van fiompjes en intervieuws.

 13. 10

  Voorstel voor een Heidag op zaterdag 27 januari of zaterdag 3 februari 2024.
  Voor raadsleden.
  Twee onderdelen:
  Afspraken vorige Heidag
  Training debatteren
  Locatie: nader te bepalen.

  Besluit

  De fractievoorzitters melden de griffier of 3 februari 2024 een goede dag voor de Heidag is. Van 10.00 uur tot 15.00 uur.
  (Noot griffier: alle fractievoorzitters zijn akkood met de datum. IJs en weder dienende zijn alle raadsleden aanwezig.

 14. 11

  Deze werkgroep heeft geen voorzitter meer.
  Wat wordt de status van deze werkgroep?

  Besluit

  Na het besluit op 14 december wordt er een besluit over de werkgroep genomen.

 15. 12

  De PvdA stelt voor Gast van de Raad te introduceren.
  De heer Aan licht het voorstel toe.

  Besluit

  Starten doen we bij de eerste raadsvergadering van 2024. Griffier zorgt voor nadere informatie.

 16. 13
  Rondvraag
 17. 14
  Sluiting