Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissieavond Oostzaan

donderdag 13 juni 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Wormerland - Groene zaal

Voorzitter
O. Abbring
Toelichting

Let op: de vergadering vindt plaats in het gemeentehuis van Wormerland, Koetserstraat 3, te WORMER. in de Groene Zaal.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent om 19:30 uur de vergadering in het gemeentehuis van WORMERLAND.

 2. 2

  Besluit

  De agenda is conform vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

 4. 4

  U kunt inspreken over zowel geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen.
  Aanmelden kan tot uiterlijk donderdagmiddag 15:00 uur onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt inspreken via: griffie@oostzaan.nl
  Het inspreken vindt plaats in WORMER. Koetserstraat 3, in de GROENE ZAAL.


  Er zijn geen insprekers aangemeld (stand 11.00 uur).

  Besluit

  Er zijn geen insprekers.

 5. 5

  Voorgesteld besluit

  1. de ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van tien sociale huurwoningen op het perceel Dokter Snijderstraat in Oostzaan;
  2. indien er geen zienswijzen tegen het plan worden ingediend, het ontwerp
  verklaring te beschouwen als definitieve verklaring van geen bedenkingen.

  Besluit

  1. de ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van tien sociale huurwoningen op het perceel Dokter Snijderstraat in Oostzaan;
  2. indien er geen zienswijzen tegen het plan worden ingediend, het ontwerp
  verklaring te beschouwen als definitieve verklaring van geen bedenkingen.


  Toezegging:
  Wethouder Dral zegt toe de vandaag binnengekomen brief van de WOV over participatie beschikbaar te stellen aan de raad.


  Het raadsvoorstel kan als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 juni 2024.

 6. 6

  Voorgesteld besluit

  1. het bestemmingsplan ‘’De Heul 18-20’’, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand:NL.IMRO.0431.BP3816170000-0301 ongewijzigd vast te stellen en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  2. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd doordat een planschadeovereenkomst is gesloten.

  Besluit

  1. het bestemmingsplan ‘’De Heul 18-20’’, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand:NL.IMRO.0431.BP3816170000-0301 ongewijzigd vast te stellen en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  2. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd doordat een planschadeovereenkomst is gesloten.


  Het raadsvoorstel kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 juni 2024.

 7. 7

  Voorgesteld besluit

  1. in te stemmen met de VRA jaarstukken 2023 en hiervoor geen zienswijze in te dienen;
  2. Kennis te nemen van de VRA Kadernota 2025.

  Besluit

  1. in te stemmen met de VRA jaarstukken 2023 en hiervoor geen zienswijze in te dienen;
  2. Kennis te nemen van de VRA Kadernota 2025.


  Het raadsvoorstel kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 juni 2024.

 8. 8

  Voorgesteld besluit

  Een zienswijze af te geven over het voorjaarsbericht 2024 OVER-gemeenten, zoals verwoord in bijgevoegde conceptbrief.

  Besluit

  Een zienswijze af te geven over het voorjaarsbericht 2024 OVER-gemeenten, zoals verwoord in bijgevoegde conceptbrief.


  Het raadsvoorstel kan als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 juni 2024.

 9. 9

  Voorgesteld besluit

  Een zienswijze af te geven over de begroting 2025 Over-gemeenten, zoals verwoord in bijgevoegde conceptbrief.

  Besluit

  Een zienswijze af te geven over de begroting 2025 Over-gemeenten, zoals verwoord in bijgevoegde conceptbrief.


  Het raadsvoorstel kan als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 juni 2024.

 10. 10

  Voorgesteld besluit

  1. Het ‘Beleidsplan Integrale Armoedebestrijding 2024-2028’ (B1) vast te stellen.
  2. Een deel van de kosten voor het nieuwe beleid (€40.500 in 2025 en €51.500 vanaf 2026) op te nemen in de Kadernota 2025-2028.
  3. Een deel van de kosten (€12.500 in 2025 t/m 2027, €2.500 in 2028) te dekken uit het Noodfonds Inflatiearmoede.

  Besluit

  1. Het ‘Beleidsplan Integrale Armoedebestrijding 2024-2028’ (B1) vast te stellen.
  2. Een deel van de kosten voor het nieuwe beleid (€40.500 in 2025 en €51.500 vanaf 2026) op te nemen in de Kadernota 2025-2028.
  3. Een deel van de kosten (€12.500 in 2025 t/m 2027, €2.500 in 2028) te dekken uit het Noodfonds Inflatiearmoede.


  Het raadsvoorstel kan als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 juni 2024.

 11. 11

  Voorgesteld besluit

  1. Zienwijzen aan de ODIJ kenbaar te maken conform bijgevoegde zienwijzenbrief (kenmerk: 1504201).
  2. Als algehele bijdrage voor 2025 aan de Omgevingsdienst IJmond een bedrag te begroten van € 563.847.

  Besluit

  1. Zienwijzen aan de ODIJ kenbaar te maken conform bijgevoegde zienwijzenbrief (kenmerk: 1504201).
  2. Als algehele bijdrage voor 2025 aan de Omgevingsdienst IJmond een bedrag te begroten van € 563.847.


  Het raadsvoorstel kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 juni 2024.

 12. 12

  Voorgesteld besluit

  1. Het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen Cocensus 2024 en 2025.

  Besluit

  1. Het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen Cocensus 2024 en 2025.


  Het raadsvoorstel kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 juni 2024.

 13. 13

  Voorgesteld besluit

  Het vaststellen van
  a. Gedragscode (inclusief bijlage) raadsleden en burgerraadsleden;
  b. Gedragscode (inclusief bijlage) burgemeester en wethouders;
  c. Handhavingsprotocol en stroomschema integriteitsmeldingen;
  d. Het intrekken van de oude gedragscode en na publiceren van de nieuwe
  gedragscode;
  e. de ingangsdatum 1 oktober 2024.


  **In de aanhef van de bijlage van de gedragscode voor raadsleden en fractieassistenten staat BURGERLEDEN i.p.v. FRACTIEASSISTENTEN. Dat moet (nog) worden aangepast.**

  Besluit

  Het vaststellen van
  a. Gedragscode (inclusief bijlage) raadsleden en burgerraadsleden;
  b. Gedragscode (inclusief bijlage) burgemeester en wethouders;
  c. Handhavingsprotocol en stroomschema integriteitsmeldingen;
  d. Het intrekken van de oude gedragscode en na publiceren van de nieuwe
  gedragscode;
  e. de ingangsdatum 1 oktober 2024.


  **In de aanhef van de bijlage van de gedragscode voor raadsleden en fractieassistenten staat BURGERLEDEN i.p.v. FRACTIEASSISTENTEN. Dat moet (nog) worden aangepast.**


  Het raadsvoorstel kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 juni 2024.

 14. 14
  Sluiting - 23:00