Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissieavond Oostzaan

donderdag 4 juli 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Oostzaan - Raadzaal

Voorzitter
R.J. Monen
Toelichting

Commissie over jaarrekening, voorjaarsbericht en kadernota.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

 4. 4

  U kunt inspreken over zowel geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen.
  Aanmelden kan tot uiterlijk donderdagmiddag 15:00 uur onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt inspreken via: griffie@oostzaan.nl


  Er heeft zich 1 inspreker aangemeld. De heer Schouten.

  Besluit

  Er was een inspreker.

 5. 5

  De accountants, de heren Han en Pahladsingh, zullen aanwezig zijn om vragen van raadsleden over de jaarrekening 2023 te beantwoorden.


  Het concept accountantsverslag 2023V3 is toegevoegd.

  Besluit

  De accountant heeft het concept verslag besproken met de commissie.


  De accountant zal in de week van 8 juli 2024 het definitieve verslag bij de raad aanleveren, zodat het beschikbaar is voor de raadsvergadering van 11 juli 2024.

 6. 6

  De fracties zullen de inbreng hebben op volgorde van grootte van de fractie.


  Antwoorden op vragen zijn  3-7-2024 toegevoegd.

  Voorgesteld besluit

  1. De jaarstukken 2023 van de gemeente Oostzaan vast te stellen;
  2. Akkoord te gaan met de voorgestelde resultaatbestemming.

  Besluiten

  1. De jaarstukken 2023 van de gemeente Oostzaan vast te stellen;
  2. Akkoord te gaan met de voorgestelde resultaatbestemming.

  1. De jaarstukken 2023 van de gemeente Oostzaan vast te stellen;
  2. Akkoord te gaan met de voorgestelde resultaatbestemming.


  Het raadsvoorstel kan als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 11 juli 2024.

  1. De jaarstukken 2023 van de gemeente Oostzaan vast te stellen;
  2. Akkoord te gaan met de voorgestelde resultaatbestemming.


  Toezegging:
  Toezegging van de heer Wörsdorfer aan mevrouw van Brussel over de financiele verordening en de afwijkingen.

  1. De jaarstukken 2023 van de gemeente Oostzaan vast te stellen;
  2. Akkoord te gaan met de voorgestelde resultaatbestemming.


  Toezegging:
  Wethouder Taams zegt toe op vragen van mevrouw van der Pol meer inzicht te geven in laaggeletterdheid.

  3 - OZ Schriftelijke vragen

  Onderwerp
  Aanvullende cie. vragen bij rv 24 34 Jaarstukken 2023
 7. 7.a

  Het college verzorgt een presentatie over de Kadernota en het financiele beeld.

  Besluit

  De presentatie is toegevoegd aan de agenda.

  2 - OZ Ingekomen stukken

  Afzender
  College
 8. 7.b

  De fracties zullen de inbreng hebben op volgorde van grootte van de fractie.
  Agendapunten 7b en 7c worden als een agendapunt behandeld.

  Voorgesteld besluit

  1. De onontkoombare posten van het Voorjaarsbericht 2024 vast te stellen, inclusief de hierbij opgenomen begrotingswijziging;
  2. De noodzakelijke posten en gewenste posten door te schuiven naar het project Duurzaam Begrotingsevenwicht;
  3. De onontkoombare posten van de Kadernota 2025 – 2028 vast te stellen, inclusief de hierbij opgenomen begrotingswijziging;
  4. De noodzakelijke posten en gewenste posten uit de Kadernota door te schuiven naar het project Duurzaam Begrotingsevenwicht;
  5. De begrotingsrichtlijnen, zoals opgenomen in de Kadernota 2025-2028 vast te stellen;
  6. Het gepresenteerde MIP (Meerjaren Investeringen Plan) ter kennisgeving aan te nemen en te heroverwegen in het project Duurzaam Begrotingsevenwicht;

  Besluit

  1. De onontkoombare posten van het Voorjaarsbericht 2024 vast te stellen, inclusief de hierbij opgenomen begrotingswijziging;
  2. De noodzakelijke posten en gewenste posten door te schuiven naar het project Duurzaam Begrotingsevenwicht;
  3. De onontkoombare posten van de Kadernota 2025 – 2028 vast te stellen, inclusief de hierbij opgenomen begrotingswijziging;
  4. De noodzakelijke posten en gewenste posten uit de Kadernota door te schuiven naar het project Duurzaam Begrotingsevenwicht;
  5. De begrotingsrichtlijnen, zoals opgenomen in de Kadernota 2025-2028 vast te stellen;
  6. Het gepresenteerde MIP (Meerjaren Investeringen Plan) ter kennisgeving aan te nemen en te heroverwegen in het project Duurzaam Begrotingsevenwicht;


  Toezegging:
  Wethouder Wörsdörfer zegt toe aan de commissie om het gesprek met de provincie Noord-Holland terug te koppelen bij de begrotingsbehandeling.


  Het raadsvoorstel kan als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 11 juli 2024.

 9. 7.c

  De volgende kaders/uitgangspunten inclusief de toelichtingen onder ad 1 tot en met 9 in dit raadsvoorstel vast te stellen om de uitgaven en de inkomsten de komende jaren in evenwicht te brengen


  Ten behoeve van structurele dekking:
  1 De uitvoering nog slimmer organiseren
  2 Kapitaallasten verlagen
  3 Omvang claim OVER-organisatie bekijken
  4 Realistisch begroten
  5 De gemeenschappelijke regelingen waaraan Oostzaan meedoet, laten bijdragen om het tekort te dekken
  6 Inkomstenverhogende maatregelen onderzoeken


  Ten behoeve van incidentele dekking van uitgaven:
  7 Meer dekking uit interne en externe projecten halen
  8 Bestemmingsreserves kritisch bekijken
  9 Inzet van de algemene reserve

  Besluit

  Het raadsvoorstel kan als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 11 juli 2024.

 10. 8
  Sluiting - 23:00