Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium Oostzaan

dinsdag 4 juni 2024

20:00 - 21:00
Locatie

Oostzaan - Fractiekamer

Voorzitter
M.D. Polak

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent om 20.01 uur de vergadering.
  De heer Julius heeft zich afgemeld.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

 4. 4

  Besluit

  Het verslag wordt conform vastgesteld.

 5. 5

  Besluiten

  De voorzitters wordt gevraagd om coulanter om te gaan het stellen van vragen. De heer Aan geeft aan dat soms wordt aangegeven dat bepaalde vragen niet bij bepaalde agendapunten aan de orde kunnen komen. Hij zou graag zien dat dat vaker juist wel wordt toegestaan.

  Er zijn nu 5 commissievoorzitters. We gaan naar 3+1 voorzitters. 3 vaste voorzitters en een plaatsvervanger. De heer Baaten gaat in zijn fractie na hoe hier tegenaan wordt gekeken.

 6. 6

  De raadszaal is 13 juni 2024 niet beschikbaar vanwege een grote bijeenkomst in het gemeentehuis.

  Besluiten

  De agenda wordt conform vastgesteld. De onderwerpen van wethouder Dral worden vooraan de agenda geplaatst.

  Vergadering van 13 juni 2024 is in Wormerland. In de Groene Zaal.
  De commissie van 20 juni 2024 wordt als uitloopcommissie gehanteerd, in Oostzaan.

 7. 6.a

  Voorgesteld besluit

  1. de ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van tien sociale huurwoningen op het perceel Dokter Snijderstraat in Oostzaan;
  2. indien er geen zienswijzen tegen het plan worden ingediend, het ontwerp
  verklaring te beschouwen als definitieve verklaring van geen bedenkingen.

 8. 6.c

  Voorgesteld besluit

  1. Het ‘Beleidsplan Integrale Armoedebestrijding 2024-2028’ (B1) vast te stellen.
  2. Een deel van de kosten voor het nieuwe beleid (€40.500 in 2025 en €51.500 vanaf 2026) op te nemen in de Kadernota 2025-2028.
  3. Een deel van de kosten (€12.500 in 2025 t/m 2027, €2.500 in 2028) te dekken uit het Noodfonds Inflatiearmoede.

 9. 6.d

  Voorgesteld besluit

  1. in te stemmen met de VRA jaarstukken 2023 en hiervoor geen zienswijze in te dienen;
  2. Kennis te nemen van de VRA Kadernota 2025.

 10. 6.h
  Gedragscode en protocol (volgt)
 11. 6.i
  GR Cocensus (volgt)
 12. 7

  Het college stelt voor de commissieavond van 20 juni te vervangen door een vergadering van de werkgroep duurzame begroting.

  Besluit

  De werkgroep duurzame begroting vindt plaats op 13 juni 2024.
  De commissie van 20 juni 2024 komt te vervallen.

 13. 8

  Besluit

  Besloten wordt dat alleen de financiële stukken in de commissie van 4 juli 2024 worden behandeld. Dus de jaarrekening 2023 en de kader- en voorjaarsnota.

 14. 9

  Besluit

  Het presidium heeft (nog) geen behoefte aan een bijeenkomst over De Rietkraag. Deze kan na de zomer plaatsvinden.

 15. 10

  Besluiten

  De heer Aan vraagt het RS Twiske Waterland uit te nodigen. In september. In principe in de commissie.

  Het college zal nadat er een besluit over is genomen de raad nader informeren over het Jeugdhonk.

  Het presidium wil graag een presentatie over de MRA. Niet door de MRA, maar vanuit de OVER-gemeenten vanuit Oostzaans perspectief.

 16. 11

  Besluit

  De voorzitter sluit om 20:45 uur de vergadering.