Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering Oostzaan

donderdag 11 juli 2024

19:30 - 22:13
Locatie

Oostzaan - Raadzaal

Voorzitter
M.D. Polak
Start
donderdag 11 juli 2024 14:35
Eind
donderdag 11 juli 2024 14:36

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De heer Blokzijl heeft zich afgemeld.

  Besluit

  De voorzitter opent om 19:38 uur de vergadering.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

 3. 3

  De heer Baaten van de werkgroep Bestuurlijke Toekomst doet mededeling uit de werkgroep.

  Besluit

  De heer Baaten doet een mededeling over de gezamenlijke werkgroep bestuurlijke toekomst van de raden van Wormerland, Oostzaan en Landsmeer.

 4. 4

 5. 5

 6. 6

  Besluit

  De lijst toezeggingen wordt conform vastgesteld.

 7. 7

  Er zijn momenteel geen openstaande schriftelijke en/of commissie vragen

 8. 8

  Besluit

  De lijst moties wordt conform vastgesteld.

 9. 9.a

  Besluit

  De raad heeft afscheid genomen van oud-wethouder Dral.

 10. 9.b

  De voorzitter stelt voor als commissie voor de geloofsbrieven te benoemen: mevrouw Boshoven, de heer Aan en mevrouw van Brussel.


  De heer S.C.  Nijssen is voorgedragen.


  Er vindt een geheime stemming met stembriefjes plaats.
  De voorzitter stelt voor de heer Monen, mevrouw Visser en de mevrouw Lagerwaard te benoemen in de stemcommissie.


  De heer Nijssen legt de belofte af.

  Besluit

  Het RV is conform met algemene stemmen aangenomen.


  Op de heer Nijssen zijn 12 stemmen uitgebracht. De heer Blokzijl was afwexzig.

 11. 10
  BESPREEKSTUKKEN - 20:32
 12. 11.a

  De fracties zullen de inbreng hebben op volgorde van grootte van de fractie.


  Antwoorden op vragen zijn  3-7-2024 toegevoegd.


  Het definitieve accountantsverslag en de controleverklaring treft u aan bij agendapunt 11b.

  Voorgesteld besluit

  1. De jaarstukken 2023 van de gemeente Oostzaan vast te stellen;
  2. Akkoord te gaan met de voorgestelde resultaatbestemming.

  Besluit

  1. De jaarstukken 2023 van de gemeente Oostzaan vast te stellen;
  2. Akkoord te gaan met de voorgestelde resultaatbestemming.


  Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen,.

 13. 12.a

  Agendapunten 12a en 12b worden als één agendapunt behandeld.


  De fracties zullen de inbreng hebben op volgorde van grootte van de fractie. (VVD - GroenLinks - CDA - PvdA - D66 - ON)

  Voorgesteld besluit

  1. De onontkoombare posten van het Voorjaarsbericht 2024 vast te stellen, inclusief de hierbij opgenomen begrotingswijziging;
  2. De noodzakelijke posten en gewenste posten door te schuiven naar het project Duurzaam Begrotingsevenwicht;
  3. De onontkoombare posten van de Kadernota 2025 – 2028 vast te stellen, inclusief de hierbij opgenomen begrotingswijziging;
  4. De noodzakelijke posten en gewenste posten uit de Kadernota door te schuiven naar het project Duurzaam Begrotingsevenwicht;
  5. De begrotingsrichtlijnen, zoals opgenomen in de Kadernota 2025-2028 vast te stellen;
  6. Het gepresenteerde MIP (Meerjaren Investeringen Plan) ter kennisgeving aan te nemen en te heroverwegen in het project Duurzaam Begrotingsevenwicht;

  Besluit

  1. De onontkoombare posten van het Voorjaarsbericht 2024 vast te stellen, inclusief de hierbij opgenomen begrotingswijziging;
  2. De noodzakelijke posten en gewenste posten door te schuiven naar het project Duurzaam Begrotingsevenwicht;
  3. De onontkoombare posten van de Kadernota 2025 – 2028 vast te stellen, inclusief de hierbij opgenomen begrotingswijziging;
  4. De noodzakelijke posten en gewenste posten uit de Kadernota door te schuiven naar het project Duurzaam Begrotingsevenwicht;
  5. De begrotingsrichtlijnen, zoals opgenomen in de Kadernota 2025-2028 vast te stellen;
  6. Het gepresenteerde MIP (Meerjaren Investeringen Plan) ter kennisgeving aan te nemen en te heroverwegen in het project Duurzaam Begrotingsevenwicht;

  Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen

 14. 12.aM.14

  Besluit

  De motie is met algemene stemmen aangenomen.

 15. 12.b

  De volgende kaders/uitgangspunten inclusief de toelichtingen onder ad 1 tot en met 9 in dit raadsvoorstel++,++vast te stellen om de uitgaven en de inkomsten de komende jaren in evenwicht te brengen


  Ten behoeve van structurele dekking:
  1 De uitvoering nog slimmer organiseren
  2 Kapitaallasten verlagen
  3 Omvang claim OVER-organisatie bekijken
  4 Realistisch begroten
  5 De gemeenschappelijke regelingen waaraan Oostzaan meedoet, laten bijdragen om het tekort te dekken
  6 Inkomstenverhogende maatregelen onderzoeken


  Ten behoeve van incidentele dekking van uitgaven:
  7 Meer dekking uit interne en externe projecten halen
  8 Bestemmingsreserves kritisch bekijken
  9 Inzet van de algemene reserve

  Besluit

  Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

 16. 12.bA.16

  Besluit

  Amendement 24A16 is ingetrokken.

 17. 12.bM.15

  Besluit

  Motie 24M15


  Voor stemmen de fracties van ON (1) CDA (2) D66 (1)  GroenLinks (2)


  Totaal 6 stemmen


  Tegen stemmen VVD (4)   PvdA (2)  
  Totaal 6 stemmen  De stemmen staken. De motie wordt 3 oktober opnieuw in stemming gebracht,

 18. 13
  Sluiting - 22:12